Verksamhetsinriktning

Inom Vidbynäs Golf AB skall medlemmarnas intresse för idrotten golf tillgodoses.

Klubben och anläggningen skall utgöra en social samlingspunkt för medlemmarna och vara en hemvist för golfare och deras familjer.

 • verksamheten skall kännetecknas av god klubbanda och hög aktivitet.
 • golfare på alla nivåer i medlemsleden skall erbjudas möjligheter att utveckla sitt golfspel via träning.
 • våra ungdomar skall ha möjlighet att utvecklas mot elitnivå under fortsatt tillhörighet i klubben.
 • klubben besitta en stabil och problemfri ekonomi.
 • klubbens goda namn nämnas med respekt i golfkretsar.

För att uppnå ovanstående skall vår verksamhet i alla dess delar kännetecknas av högsta kvalitet.

1. Medlemmar

Medlemsvård i klubben utförs bl a genom att:

 • medlemmarna på ett lättillgängligt under hela året informeras om förhållanden som rör klubben, medlemmar och golfidrotten via hemsida, e-mail och vid behov brev/trycksaks utskick
 • nya medlemmar kan känna sig välkomna till klubben och bli informerade om klubbens verksamhet.
 • klubbtävlingar erbjuds.
 • golfveckan utgör en viktig del av den sociala samvaron mellan medlemmarna.
 • en bred medverkan av ideellt arbetande medlemmar eftersträvas, vilket bl a ökar
 • klubbkänslan.

2. Idrott

I enlighet med SGF:s uppdrag av RF skall Vidbynäs GC liksom alla andra golfklubbar främja utövandet av idrotten golf.

Man skiljer på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande, medan i bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande det viktiga.

Damgolf
Vidbynäs GC skall bedriva för klubbens damer golftävlingar och en social verksamhet

Elitidrott
Elitidrott skall bedrivas inom Vidbynäs GC vilket innebär att klubbens ungdomsverksamhet som delmål har att få fram elitspelare. Klubbens elitspelare skall vara en inspirationskälla för klubbens ungdomar och även vid speciella sammanhang bidra med sina kunskaper till klubbens medlemmar.

Ungdomsidrott (upp t.o.m. 21 år)
Ungdomsidrotten inom Vidbynäs GC skall hålla så hög nivå att den skall utgöra förstahandsvalet för golfintresserade ungdomar i regionen.

Verksamheten skall kännetecknas av:

 • en positiv anda
 • en hög grad av uppmuntran
 • glädje och kamratskap
 • en utveckling av träning och tävling för golfintresserade ungdomar.

Senioridrott (äldre än 21 år)
Vidbynäs Golfklubb skall delta i seriespel för åldersklasser och arbeta för att öka deltagandet i tävlingar. Detta för att främja golfen som tävlingsidrott på alla nivåer, åldrar och kön samt som en del av den sociala verksamheten på klubben.

3. Tävlingar

Tävlingsverksamheten på Vidbynäs GC ska erbjuda något för alla åldrar, kön och nivåer.
Verksamheten ska innefatta såväl lekfulla alternativ som mer klassiska tävlingsformer.
Vidbynäs Golfklubbs ambition skall vara att årligen arrangera någon form av större tävling.

4. Utbildning

Vidbynäs GC skall sträva efter att ha interna och externa utbildningar i såväl klubbarbete som golfspel på olika nivåer för klubbens medlemmar.

5. Medlemsinformation

 • Medlemsinformation skall regelbundet på ett lättillgängligt sätt hålla medlemmarna informerade om förhållanden som rör klubben, medlemmar och golfidrotten.
 • Klubbens hemsida skall hållas uppdaterad.
 • Anslagstavlor skall ständigt vara uppdaterade med dagsaktuell information

Organisationsstruktur

Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet, som utser styrelse med uppgift att leda verksamheten och ansvara för förvaltningen av Vidbynäs Golf AB.

Styrelsen har att utse ansvariga inom följande områden: Utbildningsverksamhet, Seniorverksamhet, Ungdomsverksamhet, Klubbtävlingsverksamhet, Damverksamhet.

Verksamhetsplaner och budgetar inom de olika verksamhetsområdena fastställs av styrelsen inför varje verksamhetsår.

Följande enheter/arbetsgrupper/kommittéer skall finnas representerade i styrelsen:

 • Ansvarig för utbildningsverksamheten
 • Ansvarig för seniorverksamheten
 • Ansvarig för ungdomsverksamheten
 • Ansvarig för klubbtävlingsverksamheten
 • Ansvarig för damverksamheten

Utöver dessa är VD i Vidbynäs Golf AB adjungerad till styrelsenOrdförande i Vidbynäs Golf AB utses av styrelsen VD.
VD har ett övergripande ansvar och skall svara för att de av styrelsen fastställda verksamhetsplanerna genomförs inom ramen för de resurser, som ställts till förfogande.

Vidbynäs 20 augusti 2015