Kallelse årsstämmor

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VIDBYNÄS ANLÄGGNING AB (publ), 556608-4330

Aktieägare i Vidbynäs Anläggning AB kallas härmed till årsstämma

Tid och plats: Tisdag 2 juni 2020 kl 18.00 på Vidbynäs Golf Club.

Rätt att delta på stämman tillkommer den aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i aktieboken.

Anmälan: Aktieägare som önskar delta skall anmäla detta till Vidbynäs Anläggning AB senast 29 maj 2020 kl 19.00. Anmälan kan göras via e-mail till info@golfsouth.se. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.vidbynasgolf.se.

Förslag till dagordning:

 1. Öppnandet av stämman
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av justeringsmän
 5. Prövning om kallelse till stämman skett i behörig ordning
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut angående:
 9. a) fastställande av resultat- och balansräkning
 10. b) disposition av resultat enligt fastställd balansräkning
 11. c) ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
 12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 13. Val av styrelse och suppleanter
 14. Val av revisor samt revisorssuppleant
 15. Valberedning inför årsstämma 2021
 16. Övriga ärenden
 17. Stämman avslutas

  Handlingar
  Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget från tisdag 19 maj. Årsredovisning och revisionsberättelse sänds till aktieägare som begär det med angivande av postadress.

Styrelse och verkställande direktör ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Nykvarn i april 2020

Styrelsen

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR VIDBYNÄS GOLF AB (publ), 556693-7552

Aktieägare i Vidbynäs Golf AB kallas härmed till årsstämma

Tid och plats: Tisdag 2 juni 2020 kl 18.00 på Vidbynäs Golf Club.

Rätt att delta på stämman tillkommer den aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i aktieboken.

Anmälan: Aktieägare som önskar delta skall anmäla detta till Vidbynäs Anläggning AB senast 29 maj 2020 kl 19.00. Anmälan kan göras via e-mail till info@golfsouth.se. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.vidbynasgolf.se.

Förslag till dagordning:

 1. Öppnandet av stämman
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av justeringsmän
 5. Prövning om kallelse till stämman skett i behörig ordning
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut angående:
 9. a) fastställande av resultat- och balansräkning
 10. b) disposition av resultat enligt fastställd balansräkning
 11. c) ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
 12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 13. Val av styrelse och suppleanter
 14. Val av revisor samt revisorssuppleant
 15. Valberedning inför årsstämma 2021
 16. Övriga ärenden
 17. Stämman avslutas

  Handlingar
  Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget från tisdag 19 maj. Årsredovisning och revisionsberättelse sänds till aktieägare som begär det med angivande av postadress.

Styrelse och verkställande direktör ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Nykvarn i april 2020

Styrelsen

Kommentarer