Kallelse till årsstämma 2022

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR VIDBYNÄS GOLF AB (publ), 556693-7552 & VIDBYNÄS ANLÄGGNING AB (publ), 556608-4330

Tid och plats: Torsdag 2 juni 2022 kl 18.00 på Vidbynäs Golf Club.
Rätt att delta på stämman tillkommer den aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i aktieboken.

Anmälan: Aktieägare som önskar delta skall anmäla detta till Vidbynäs Anläggning AB senast 30 maj 2022 kl 19.00. Anmälan kan göras via e-mail till info@golfsouth.se. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.vidbynasgolf.se.

Kommentarer